Opdrachten

Ontwikkelen indicatoren beleids- en sturingsinformatie Jeugd Twente
In opdracht van de Verbindingstafel van het bovenlokale project Beleidsinformatie Jeugd Twente is Ter Denge | Onderzoek & Advies via Kennispunt Twente bezig met het ontwikkelen van indicatoren voor beleids- en sturingsinformatie Jeugd in Twentse gemeenten. Met deze te ontwikkelen indicatoren moeten de gemeenten zicht krijgen op 1) uitnutting van budgetten, 2) ontwikkelingen in vraag en aanbod en 3) resultaten die op het niveau van jeugdigen worden bereikt. Hierbij wordt rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen en verplichtingen en met regionale en lokale wensen / behoeften. E.e.a. zal naar verwachting eind november 2014 worden opgeleverd.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
In het kader van Bestuursafspraken met het ministerie van OCW heeft de gemeente Ede behoefte aan inzicht in het gebruik en niet-gebruik van VVE-plekken door peuters in de gemeente Ede. Ter Denge | Onderzoek & Advies heeft hiervoor een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder de peuterspeelzalen in Ede en de verkregen informatie gekoppeld aan gegevens over afgegeven VVE-indicaties door Icare JGZ. Op deze manier is inzichtelijk geworden hoeveel peuters in Ede een VVE-indicatie hebben (per wijk/dorp), hoeveel van hen een VVE-gecertificeerde peuterspeelzaal bezochten en in welke mate sprake was van non-gebruik. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald, om waar nodig en mogelijk te kunnen bijsturen of extra inzet te kunnen plegen.

 

Jongerencentrum Perron31
Het jongerencentrum Perron31 in Ede is een ‘Talent Factory’: in lijn met Welzijn Nieuwe Stijl wordt gewerkt aan de talentontwikkeling van jongeren. Dit jongerencentrum zit vanaf oktober 2012 in het centrum en na een jaar wil de gemeente inzicht in resultaten en ervaringen. Welke activiteiten zijn er georganiseerd en wat was daarbij de rol van jongeren? Is de beoogde doelgroep bereikt? Hoe gaat de samenwerking met samenwerkingspartners zoals Sportservice en Cultura? En in hoeverre wordt overlast ervaren door omwonenden? De gemeente hecht waarde aan een onafhankelijk onderzoek en heeft Ter Denge | Onderzoek & Advies gevraagd een kwalitatief evaluatieonderzoek uit te voeren. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met jongerenwerkers en vrijwilligers van Perron31 en met diverse externe betrokkenen. Omwonenden deelden hun ervaringen middels een digitale vragenlijst. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een memo dat begin 2014 aan de gemeenteraad is aangeboden.

 

Jeugdzorg
In opdracht van de gemeente Ede heeft Ter Denge | Onderzoek & Advies het aanbod en gebruik van de jeugdzorg in beeld gebracht in de regio FoodValley. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen vormen samen FoodValley en trekken in het kader van de transitie jeugdzorg samen op (Transformatie Jeugdzorg FoodValley). Deze gemeenten wilden graag een verdiepend inzicht in het aanbod en het gebruik van jeugdzorg in hun gemeenten. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke kosten dit met zich meebrengt, hoe groot de groep jeugdzorggebruikers is in 2015 en hoe FoodValley zich hierin verhoudt tot de rest van Nederland. De rapportage, genaamd Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 is in juli 2013 opgeleverd en hier te bekijken.

 

(Brede) Schoolondersteuningsteams
Sinds januari 2013 werken de 7 basisscholen in Nijmegen-Dukenburg met een nieuwe zorgstructuur: elke school heeft haar eigen (Brede) Schoolondersteuningsteam, in tegenstelling tot het stadsdeelbrede Zorg & Advies Team voor die tijd. In het nieuwe (B)SOT zitten als kernpartners de schooldirecteur, Intern Begeleider(s), een schoolmaatschappelijk werker, een verpleegkundige van de GGD en een ondersteuner van het Samenwerkingsverband Nijmegen (voorheen ambulant begeleiders). Opdrachtgever Regie van de Zorg Nijmegen wilde graag weten wat de ervaringen van de (B)SOT’s zijn ten aanzien van samenwerking, implementatie en ondersteuning. Hiervoor interviewde Ter Denge | Onderzoek & Advies op elke school het betreffende team en enkele leerkrachten en Brede Schoolmedewerkers. Daarnaast vonden interviews plaats met diverse betrokkenen en vulden ouders waarvan een kind besproken is in het (B)SOT een vragenlijst in over hun ervaringen. Op basis van alle ervaringen met deze nieuwe werkwijze wordt in 2014 besloten in hoeverre en op welke wijze de (B)SOT’s ook op de andere basisscholen in Nijmegen ingevoerd worden. De rapportage is in december 2013 opgeleverd. Download hier de volledige rapportage.

 

Gezondheidsmakelaars

In 2012 heeft Ter Denge | Onderzoek & Advies in opdracht van de gemeente Nijmegen de pilot Gezondheidsmakelaars geëvalueerd. Deze gezondheidsmakelaars moeten zorgen voor verbinding in de wijk met betrekking tot gezondheid, met name gericht op overgewicht. Tussen professionals onderling, maar ook tussen professional en burger en tussen burgers onderling. Het project was zowel gericht op basisschoolleerlingen als op volwassenen in de wijk. Uit evaluatiegesprekken met diverse betrokkenen in zorg, onderwijs, welzijn en sport blijkt dat de gezondheidsmakelaar in Nijmegen echt een verbindende schakel vormt in de wijk. Het heeft de vliegwielfunctie die de gemeente en GGD beoogden met het project. Hoewel er ook knelpunten zijn en er na 2,5 jaar ook nog geen effect op de gezondheid van de wijkbewoners kan worden gemeten, is vanwege het succes besloten om door te gaan met de functie gezondheidsmakelaar in Nijmegen. Meer lezen? Download hier de volledige rapportage.